Tutvustus

ÜLEMAAILMNE ODD FELLOW VENNASKOND – SEE ON PIKK JA VÄÄRIKAS AJALUGU, KÕRGED AATED NING MÕNUS SELTSKOND


Me arendame inimlikkuse väärtustamist iseendas. 
Odd Fellow Vennaskond koondab mehi ja naisi üle maailma, kes soovivad väärtustada inimlikkust iseendas, kasvatada endas mõistmist ja sallivust, aga ka koguda tarkust nii üksteise kui ka eelkäijate elukogemusest. Vennaskonna liikmeid – mehi ja naisi, vendi ja õdesid – ühendavad ühised aated, aga ka nauding üksteise mõnusast ja arendavast seltskonnast.

oddf.

Odd Fellow Vennaskonna tegevuse sisu väljendavad meie tunnuslause inimese hingelist arengut kirjeldavad sõnad: SÕPRUS, ARMASTUS, TÕDE.
Nende sõnade sümboliks on vennasketi kolm lüli.

kett

Odd Fellow Vennaskonna aateliseks eesmärgiks on edendada inimarmastust ja heategevust. Seda kõrget eesmärki loodab Odd Fellow Vennaskond ellu viia:

– levitades sõpruse, armastuse ja tõe põhiaateid inimeste hulgas
– tugevdades armastust Jumalasse ja lähedastesse
– õpetades, et sõnadest ei piisa, vaid häid tegusid tuleb ellu viia
– luues inimkonnale paremat ja inimlikumat maailma

Seesugune eesmärk on saavutatav oma töö ja vendade ning õdede abiga. Osaledes selles töös võib igaüks oma ande kohaselt mõjutada inimloomuse jätkuvat arengut. Kogunedes Vennaskonna loožisaalidesse, inimesi ühendavasse positiivsete mõtete atmosfääri, püüame luua soodsat kasvukeskkonda inimarmastusele, humanismile ja inimestevahelisele üksteisemõistmisele. Teadlikult ei aruta me koosolekutel poliitilisi või religioossete tõekspidamistega seotud küsimusi, sest just need ainevallad eristavad inimesi tihti üksteisest.

Odd Fellow Vennaskond on ergutanud oma liikmeid tegevuse algusaegadest peale:

– aitama hädasolijaid
– külastama haigeid
– matma surnud
– üles kasvatama orvud

Neil käskudel oli suur tähendus neis kindlusetuis oludes aastal 1819, mil organisatsioon oma praegusel kujul loodi. Sotsiaalsed suhted on aja jooksul märkimisväärselt muutunud ja mõndagi sellest, mis Vennaskond oma ülesandeks oli võtnud, on nüüd ühiskonna hooleks. Nii on ka Vennaskonna tähelepanu nihkunud materiaalse turvalisuse tagamiselt vaimse kindlustunde loomisele. Märkimisväärne osa Vennaskonna tegevusest on hoolitseda eelkõige OMA liikmete eest.

Headuse eeskuju

Eespool toodud käsud vastavad Vennaskonna eetilistele eluvaadetele, mis liikumise looja meelest moodustasid olulise osa Vennaskonna õpetusest. Eesmärk on aidata Vennaskonna liikmed järeldusele, et kõik materiaalne ei ole esmatähtis, vaid et elus on ka eetilisi väärtusi.
Eetika teoreetilisest sisendamisest ei piisa Vennaskonna liikmeile. Oluline on õpitut igapäevasesse ellu sobitada. Odd Fellow-vennad ja -õed peaks ära tuntama käitumisest ja headest tegudest. Lähim tööpaik on meis endis!

Nii kõik algas

Keskajal ehitati Euroopas kirikuid, kloostreid ja kindlusi. Nende ehitajaiks olid peamiselt kogenud, ühest kohast teise rändavad kõrge ametioskusega käsitöölised. Elati kindlusetul ajal, mil inimesed olid sõltuvad võimumeeste seatud poliitilistest ja usulistest tingimustest. Eneste kaitseks liitusid eri ametite harrastajad salajastesse liitudesse, mis kohustusid abistama hädasolevaid liikmeid ehk “vendi”. Et vältida võõraste pääsu organisatsiooni, kasutasid liidu liikmed tunnussõnu ja -märke. Organisatsiooni levimisel Inglismaale 1600-ndatel aastatel hakati liite kutsuma “lodges” (loožid) ja neis loožides kujunesid välja need põhimõtted, millest hiljem sai Odd Fellow-idee. Vanim säilinud kirjalik märge Odd Fellow Vennaskonnast pärineb aastast 1643.
myntSoome Vennaskond (mille koosseisu kuuluvad praegu ka eesti loožid) on pärit sellest Odd Fellow Vennaskonna harust, mis on alguse saanud USA-s. Sealne algataja oli inglise sisserändaja Thomas Wildey, kes lõi 1819.a. Seven Stars’ kõrtsis Baltimore’is koos nelja vennaga esimese ameerika looži nimega nr 1 Washington. Vend Thomas Wildey portree on jäädvustatud ka Eesti esimese Odd Fellow looži Maarjamaa asutamise 20. aastapäeva tähistamiseks vermitud meenemündile. Tagasihoidlikust algusest kasvas Vennaskond USA-s kiiresti, levides uutesse osariikidesse ja paljudesse teistesse maadessegi. Ettevõtliku venna Schuyler Colfaxi algatusel (hiljem sai temast USA asepresident) sündis Rebeka-organisatsioon ehk see osa Vennaskonnast, mis ühendab sarnastel eesmärkidel tegutsevaid naisi.
Odd Fellow-nime algupära ei teata. Aja jooksul on teda mitmeti tõlgendatud ja leitud eri tähendusi. See võiks tähendada “omapärast isikut”, kuid selles nimes on tõenäoliselt rohkem peidus. “Odd” tähendab ka ainulaadset või haruldast, kuid see võib olla ka “oath” – vande või lubaduse andnud isik. Fellow-sõnalgi on mitu tähendust. Üks neist on “vend”. Odd Fellow võiks siis tõlkida kui “vande andnud vend”.

Odd Fellow Vennaskond Eestis

Kui Vennaskond oli levinud Põhja-Ameerikas, pöörati pilgud Euroopasse, kus liikumine kunagi alguse oli saanud. Saksamaal loodi organisatsioon 1870, Šveitsis 1871, Hollandis 1877, Taanis 1878. Rootsis loodi esimene loož 1884, Islandis 1897, Norras 1898. Tänaseks tegutsetakse 12 Euroopa riigis. Eriti aktiivne on Vennaskonna tegevus põhjamaades. Ainuüksi Rootsis on Vennaskonnal praeguseks üle 40 000 liikme. Odd Fellow vendade ja õdede koguarv Euroopas läheneb sajale tuhandele. Lisaks Põhja-Ameerikale ja Euroopale tegutseb Vennaskond Autraalis, Uus-Meremaal ja mõnedes Ladina-Ameerika riikides. Liikmeid maailmas kokku üle 250 000.
Soome esimene loož Logen nr 1 Wasa av Finland I.O.O.F. loodi 8. augustil 1925 Vaasas. Esimene rebekaloož Rebeckalogen nr 1 Mathilda Wrede I.O.O.F. asutati Vaasas 6. aprillil 1967. Soome Suurlooži moodustamise ajaks 1984 oli vennasloožide arv Soomes kasvanud 35-ni, rebekaloože oli 19. Selle ajani olid Soome loožid allunud Rootsi Suurloožile. Praegu tegutseb Soome Suurlooži juhtimisel 62 vennas- ja 52 rebekalooži, nende hulgas ka mõlemad eesti loožid. Liikmeid kokku umbes 9 000 ja kasv on jätkuv.
Esimesed eestlased liitusid Vennaskonnaga soome loožides 1990.a. Liikmete arvu kasvades asutati 04. aprillil 1992.a. Eesti Odd Fellow Ühing, mis sai tulevaste eesti Odd Fellow loožide katusorganisatsiooniks. Eesti esimese vennaslooži Maarjamaa asutamiseni jõuti Tallinnas 20. novembril 1993.a. Eesti esimene rebekaloož Linda loodi Tallinnas 10. juunil 1995.a. Vennaskonna liikmete arv Eestis läheneb sajale.

Loož ja Vennaskond

Meie liikumine, Odd Fellow Vennaskond, on hierarhiline, püramiidi meenutav organisatsioon. Selle aluseks oleme meie, liikmed, kes me toimime omas loožis, aga ka püramiidi muudel tasemetel eri ülesannetes. Kutsume üksteist Vendadeks.
Loož on meie liikumise põhiüksus. Looži tegevus põhineb “Vennasloožide üdisele seadusele ja töökorraldusele”, millega määratakse kõik, mis loožis toimub.Püramiidis kõrgemal astmel on keskorganisatsioon, Sõltumatu Odd Fellow Vennaskonna Soome Suurloož. See on kakskeelne (soome ja rootsi) registreeritud organisatsioon.

soome_logo

Eestis on mittetulundusühinguna registreeritud Eesti Odd Fellow Ühing, mis ühendab endas kõiki Eestis tegutsevaid loože ning allub Vennaskonna liinis Soome Suurloožile. Eesti Odd Fellow Ühing on registreeritud organisatsioon, niisiis ei ole ühing    salajane. Küll aga võib Vennaskonda nimetada suletuks.

eesti_logMe ei saa rääkida asjasse pühendamatule Vennaskonna rituaalidest, mis kuuluvad astmeandmise juurde. Need kuuluvad astmesaaja kogemuste hulka. Odd Fellow liikumine on rahvusvaheline. Kaheksa iseseisvat Euroopa riikide suurlooži on koondunud Euroopa Suurlooži (Grand Lodge of Europe). Ülemaailmselt koordineerib Vennaskonna tegevust Sõltumatu Odd Fellow Vennaskonna Suveräänne Suurloož (The Sovereign Grand Lodge) asukohaga Winston-Salemis, Põhja-Carolinas Ameerika Ühendriikides.

Looži eesmärgid

Loožitöö eesmärgid on:
– tegutseda kodupiirkonnas ja selle ümbruses selle heaks, et vennad Sõpruses, Armastuses ja   Tões teeniksid Inimarmastust ja Heategevust, käies külastamas haigeid, aidates hädasolijaid, mattes surnud ja kasvatades orvud
– viia väärikalt läbi Vennaskonna rituaale
– säilitada ja arendada huvi Vennaskonna tegevuse vastu pidada ettekandeid, vesteldes ja nõu pidades liikmetega seeläbi mõjutades looži arengut ning innustades liikmeid aktiivsele Odd Fellow-tegevusele
– anda Vendadele rituaalide ja eetilise kasvatuse abil teada nendest kohustustest, mis neil on iseenese ja kaasinimeste ees, et nad nii looži sees kui ka väljaspool peaksid endid inimarmastuse teenriteks
– tuua Vennaskonda juurde tema eesmärkide täitmiseks sobivaid uusi liikmeid.

Loožitöö sisu

Looži tegevus toimub peaasjalikult koosolekutel pühitsetud loožisaalis, mis peetakse septembrist maini kaks korda kuus ja suvekuudel varem teada antud päevadel.

looz_ruum

Aga vennaskond koguneb tihti ka väljaspool loožisaali, ajendiks mitmesugused tähtpäevade tähistamised, koosviibimised, väljasõidud, heategevusüritused jne.

kindluses

Osa tegevusest toimub tööna toimkondades ja komisjonides. Loožiseadus määrab hulga püsivaid institutsioone, milleks on rahandus-, järelvalve-, abistamis-, majandus-, rituaali- ja valimistoimkonnad. Nende kõrval võib moodustada ka ajutisi toimkondi mingi kindla eesmärgi täitmiseks. Oluline osa tegevusest on eri vormides heategevus, kui loožil see majanduslikult vähegi võimalik on.

Looži juhtimine

Looži juhtkonna moodustavad valitud ametimehed, kes valitakse igal teisel aastal looži kevadkogul kaheks aastaks. Nad tegutsevad ka looži juhatusena.
Valitud ametimehed on: Ülemmeister (juhataja), Alammeister (juhataja asetäitja), Kirjutaja (sekretär), Laekur, Varahoidja ja Tseremooniameister (rituaalide juht). Neid abistavad veel nimetatud ametimehed, kellel on loožikoosolekutel täpselt määratletud ülesanded.

Loožikoosolek

Loožikoosoleku vorme on kolm: töökoosolek, astmekoosolek ja igal teisel aastal septembris toimuv ametimeeste pühitsemise koosolek. Vennaskonna liige on alati teretulnud kõigis maailma vennasloožides. Alloleval pildil koosolek Hammonia Maja loožis Hamburgis.

koosolek

Riietuses järgitakse reegleid: töökoosolekul – tume ülikond, astme- ja ametimeeste pühitsemise koosolekul – pidulik ülikond, milleks mitmetes loožides on frakk. Riietuse mittevastavus aga ei ole koosolekust eemalejäämise põhjuseks.
Loožikoosolek, mis peetakse loožisaalis, on iidse rituaaliga täpselt reglementeeritud. Koosoleku algul juhatab tseremooniameister liikmed loožisaali astmete järjekorras nendele määratud kohtadele. Koosolekut juhatab ülemmeister loožiseaduses toodud tööplaani järgi. Muusikal ja laulul on märkimisväärne osa loožikoosolekutel.
Hääletamistest ja balloteerimistest, mis puudutavad ühingu küsimusi, saavad osa võtta kõik vennad sõltumata loožiastmest. Loožiküsimusi puudutavates hääletamistes ja balloteerimistes saavad osaleda vaid liikmemaksu tasunud kolmanda astme vennad. Ülemmeister teatab enne hääletust, kas kõne all on ühingu- või loožiküsimus ja kes saavad osaleda hääletamisel.
Koosoleku lõppedes siirdutakse ilma regaalideta looži klubiruumidesse.

söök

Seal pakutakse vennasõhtusööki ja jooke. Õhtusöögil osalemine ei ole kohustuslik. Istumise järjekord on ette nähtud looži oma tavade ja traditsioonidega, alammeister juhib laudaistumist. Õhtud sisustatakse ettekannete, kutsutud külaliste esinemistega, vestlusringide ja muu tegevusega. Üheks eesmärgiks ka eemaldumine argirutust ja -muredest heade sõprade seltsis.

ettekanne

Koosolekutest osavõtt ei ole kohustuslik, kuid aktiivne osalemine on soovitav. Sõprust ei saa süvendada üksi olles.

Heategevus

Odd Fellow töös on esmajärguline tähtsus eetikal. Edendades inimarmastust, aitab Vennaskond oma võimaluste piirides erinevaid abivajajaid. Need annetused tehakse üldiselt tähelepanu äratamata. Loožidel on oma abistamisprogrammid. Korjandusi tehakse organiseeritult.
Traagiline laevahukk 1994.a. septembris jättis orbudeks paljude eesti perekondade lapsed. Nende toetamisest sai Eesti Odd Fellow Ühingu esimene ja seni suurim abiprogramm. Hiljem on meie tähelepanu all olnud Porkuni Kurtide Kooli lapsed, abistatud on liikumispuudega noori jne.

 Odd Fellow Vennaskonna liikmeks saamine

Odd Fellow Vennaskonna tegevus põhineb inimarmastusel ja vendlusel. See on suletud Vennaskond, mis tähendab, et ainult liikmeiks pühitsetud võivad osa võtta loožikoosolekutest. Liikmed valitakse looži liikme soovitusel ja loožikoosoleku otsusega. Liikmeks võib olla vähemalt 21-aastane isik, kes on oma olemuselt sobilik ja usub Kõige Kõrgemasse, Kõiksuse Loojasse ja Hoidjasse. Eri kirikusse või usulahku kuulumine ei ole takistuseks.
Odd Fellow Vennaskonna liikmeks saamist ei saa ise taotleda!

Liikmed

Looži liikmeskond moodustub eri astmeid omavatest vendadest. Astmed on: alg-, esimene, teine ja kolmas aste. Looži tullakse algastme vennana. Edaspidi sõltub kõrgemate astmete andmine osutatud aktiivsusest ja edenemisest Odd Fellow-põhimõtete omandamisel. Astmerituaalid muudavad mõistetavaks Vennaskonna õpetuse ja eetilise arenemise sisu. Seetõttu antakse kõrgem aste teatud aja möödudes eelmisest. Väljaspool looži on vennad võrdsed vaatamata astmetele või ülesannetele loožis. Positsiooni looži hierarhias väljendatakse regaaliga (ülesannet või astet näitav kaelus), mida kasutatakse ainult koosoleku ajal. Ametimeeste ülesandeid loožis väljendavad nende kantavad regaalid.

Astmete regaalid on

– algaste                     – üleni valge,
– esimene aste          – valge roosa äärispaelaga
– teine aste                – valge sinise äärispaelaga
– kolmas aste            – valge punase äärispaelaga

 Looži liikmeks olekuga liituvad kohustused

Looži kuulumine asetab liikmele kohustuse:

– järgida Vennaskonna seadusi ja looži eeskirju ning oma parimate võimaluste kohaselt teenida looži
– kohelda teisi Vennaskonna liikmeid vennaliku austusega ja vältida kõike, mis võiks põhjustada erimeelsusi liikmete vahel
– mitte vaidlustada kohtulikult või muul viisil enda ja Vennaskonna vahelisi suhteid, nii ise Vennaskonna liige olles või ka Vennaskonnast lahkununa
– pidada rangelt saladuses Vennaskonna tunnusmärgid, rituaalid ja kõik see, mis kuulub Vennaskonna kirjutamata raamatusse
– tasuda õigeaegselt liikmemaksud

Maksud

Looži majandamine ei ole võimalik liikmemaksudeta. Liikmemaksu suurus määratakse kindlaks igal aastal Kevadkogul ja see sisaldab nii Suurloožile mõeldud osa kui ka jooksvateks loožikuludeks ettenähtut.

Lahkumine loožist

Vabatahtlik lahkumine loožist ja Vennaskonnast on võimalik Ülemmeistrile adresseeritud kirjaliku lahkumisavalduse esitamisega. Heakskiidetud avaldusest antakse teada väljavõttega protokollist. Liikmemaksud tasunud liikmele antakse lahkumiskiri, mis on jõus 12 kuud pärast asjakohast sissekannet loožikoosoleku protokolli. Selle eesmärgiks on anda lahkujale aega järele mõelda. Lahkumiskirja tagastamine enne aasta möödumist taastab liikmeõigused kohe.

Looži liikmeskonnast väljaarvamine

Väljaarvamine võib tuleneda liikmemaksude mittetasumisest või eksimisest loožiseaduse vastu. Väljaarvamisest teatatakse väljavõttega protokollist. Liikmemaksu võlgnevuse puhul on üldine kord, et asjast teatatakse liikmele kirjalikult ja määratakse tasumise tähtaeg. Kui makse selleks ajaks ei laeku, peetakse liige loožist väljaarvatuks ilma tema enda avalduseta.

Teise looži siirdumine

Liikmemaksud tasunud liikmel on võimalus üle minna teise looži. Selleks tuleb taotleda Suurlooži lubakirja. Ka siirdumine uude loodavasse looži on võimalik. Neil juhtudel antakse minejale siirdumiskiri.

Lõpetuseks

Odd Fellow jõu allikad on usk ja lootus. Me tugineme usule, et Kõiksuse Looja ja Hoidja on meie ühine isa ja seega peame käituma üksteisega nagu parimad õed-vennad.
Ning kuna Looja on loonud meid oma sarnasteks, siis on meie kohuseks omakorda püüelda selle poole, et võimalikult rohkem sarnaneda Temaga. Teades, et see on tee, mis ei lõpe kunagi.
Odd Fellow’na oled osa kinnisest vendade või õdede kooslusest, kus jagatakse oma teadmisi ja kogemusi ning kannustatakse tegema inimarmastuse tegusid. Need on taolised kingid, mis andjale paljukordselt tagasi tulevad.

kett