ÜLEMAAILMNE ODD FELLOW VENNASKOND – SEE ON PIKK JA VÄÄRIKAS AJALUGU, KÕRGED AATED NING MÕNUS SELTSKOND

Me väärtustame ja arendame inimlikkust iseendas 
Independent Order of Odd Fellows – Odd Fellow Vennaskond on üks vanimaid ja suurimaid vennaskondi maailmas.

Odd Fellow Vennaskond koondab üle maailma naisi ja mehi, kes soovivad väärtustada inimlikkust iseendas, kasvatada endas mõistmist ja sallivust, aga ka koguda tarkust nii iseenese, üksteise kui ka eelkäijate elukogemusest.

Odd Fellow Vennaskond on ergutanud oma liikmeid tegevuse algusaegadest peale:

– aitama hädasolijaid
– külastama haigeid
– matma surnud
– üles kasvatama orvud

Neil käskudel oli eriti suur tähendus aastal 1819, mil organisatsioon ebakindlates oludes oma praegusel kujul loodi. Sotsiaalsed suhted on aja jooksul märkimisväärselt muutunud ja nii mõndagi sellest, mille Vennaskond tollal oma ülesandeks võttis, on nüüd ühiskonna hoole all. Nii on Vennaskonna tähelepanu nihkunud materiaalse turvalisuse tagamiselt enam vaimse kindlustunde loomisele. Märkimisväärne osa Vennaskonna tegevusest on eelkõige OMA liikmete eest hoolitsemine. Siiski tegeleb Odd Fellow Vennaskond erinevate projektide raames jätkuvalt ka heategevusega.

Headuse eeskuju

Eespool toodud käsud vastavad Vennaskonna eetilistele vaadetele, mis liikumise looja meelest moodustasid olulise osa Vennaskonna õpetusest. Eesmärgiks on aidata Vennaskonna liikmed sisemisele järeldusele ja veendumusele, et elus ei ole esmatähtsad mitte materiaalsed, vaid ennekõike eetilised väärtused.
Samas ei piisa eetikanormide teoreetilisest sisendamisest ei Vennaskonna liikmeile ega inimestele laiemalt. Oluline on teadmisi ja õpitut igapäevasesse ellu sobitada. Odd Fellow vennad ja õed peaks ära tuntama käitumisest ja headest tegudest. Lähim tööpaik on meis endis!

Meie ühendus ei ole seotud ühegi religioosse kuuluvusega ega poliitilise organisatsiooniga.

Liikmeks võivad saada kõik inimesed sõltumata soost, rassist, religioonist, poliitilisest kuuluvusest ja sotsiaalsest staatusest – määravaks on soov end paremaks muuta ning edendada sõpruse, armastuse ja tõe põhimõtteid. Need kolm inimese hingelist arengut kirjeldavat sõna on meie tunnuslauseks, mille sümboliks on vennasketi kolm lüli.

Meie püüdlused ja eesmärgid

Odd Fellow Vennaskonna tegevuse aateliseks eesmärgiks on arendada inimloomuses peituvat headust ja inimeste omavahelist ühtekuuluvustunnet, rõhutades sallivuse ja ligimesearmastuse tähtsust inimestevahelistes suhetes.

Eesmärk on jätkuvalt oluline ka tänases maailmas, kus isekus ja omakasu püüdmine pole taandumas.

Selline kõrge eesmärk on saavutatav eelkõige oma tööga ning meie vendade ja õdede abiga. Osaledes selles töös saab igaüks oma ande kohaselt mõjutada inimloomuse pidevat arengut. Kogunedes Vennaskonna loožisaalidesse, inimesi ühendavasse positiivsete mõtete atmosfääri, püüame luua soodsat kasvukeskkonda inimarmastusele, humanismile ja inimeste üksteisemõistmisele. Teadliku valikuna ei aruta me koosolekutel poliitilisi või religioossete tõekspidamistega seotud küsimusi, sest just need valdkonnad tekitavad tihti inimestevahelisi eetilisi barjääre.

Meie väärtused

Ühtekuuluvus, Sallivus, Halastus, Vastastikune abistamine.

Meie tegevust suunavad põhiväärtused ilmestavad seda ligimesearmastuse sisu, mis põhineb usul Kõigekõrgemasse ja inimkonna kõrgel moraalil.

Loož ja Vennaskond

Meie liikumine, Odd Fellow Vennaskond, on hierarhiline organisatsioon. Selle aluseks oleme meie, liikmed, kes me tegutseme oma loožis, aga ka muudel tasemetel eri ülesannetes. Loož on meie liikumise põhiüksus. Kaks korda kuus kogunetakse korralistele koosolekutele, käsitlemaks Vennaskonna ja looži jaoks olulisi teemasid. Õed ja vennad tegutsevad eraldi loožides.

Looži tegevus on põhiosas sätestatud kogu Suurlooži mõjuväljas kehtivate reeglitega, millega reguleeritakse kõik, mis loožis toimub. Samas on piisava paindlikkuse tõttu igal loožil oma ainulaadne kultuur ja rutiinid. Loožikoosolekule järgneb vennasõhtusöök, kus suhtlemisele lisaks kuulatakse sageli ettekandeid erinevatel huvipakkuvatel teemadel. Kui loožikoosolek on vaid Vennaskonna liikmetele, siis õhtusöögile võib kutsuda ka külalisi, nii esinejaid kui Vennaskonna tegevusest huvitatuid.

Loož on koht, kus saab olla koos aatekaaslastega, kes on samas erinevatelt elualadelt ja eri huvidega. Nii loome endile koha, kus saame vabaneda argipäeva hallist, suhelda ja olla eemal igapäevasest rutiinist. Ning kui on muresid, siis neid jagada ja ka abi saada.

Oma koosolekud viime läbi väärikalt, kuni riietuseni välja. Väärika ja sarnase traditsioonilise riietuse kaudu näitame üles austust üksteise ja oma ideaalide vastu – keegi ei asetse kellestki kõrgemal.

Vennaskond ei ole salaselts, pigem võib seda nimetada suletud ühinguks. Loožikoosolekutel järgitakse teatud rituaale, mille kaudu antakse oma liikmetele edasi sajandeid vana Odd Fellow õpetust. Rituaalidel on suur tähtsus järjepidevusele ja sõnumi edastamise mõjule. Need rituaalid on meie saladused.

Vennaskonna juhtimise kõrgemal tasemel on konkreetse piirkonna keskorganisatsioon, Sõltumatu Odd Fellow Vennaskonna Suurloož. Üks Suurloož võib korraldada ka teise riigi territooriumil asutatud loožide tegevust kui seal on liikmeid ja loože oma suurlooži moodustamiseks veel vähe. Nii kuuluvad Eesti loožid Soome Suurlooži jurisdiktsiooni alla.

Odd Fellow liikumine on rahvusvaheline. Üheksa iseseisvat Euroopa riikide – Rootsi, Norra, Taani, Soome, Island, Šveits, Holland koos Belgiaga, Saksamaa, Poola – suurlooži on koondunud Euroopa Suurlooži (Grand Lodge of Europe).

Eriti aktiivne on Vennaskonna tegevus Põhjamaades. Ainuüksi Rootsis on Vennaskonnal praeguseks üle 40 000 liikme. Odd Fellow vendade ja õdede koguarv Euroopas läheneb sajale tuhandele.

Lisaks Põhja-Ameerikale ja Euroopale tegutseb Vennaskond Austraalias, Okeaanias ja mõnes Ladina-Ameerika ning Aafrika riigis. Liikmeid on maailmas kokku üle 250 000.

Kui Vennaskonna liige reisib kohta, kus tegutseb Odd Fellow loož, on ta teretulnud selle koosolekule ja teda koheldakse seal õe või vennana.

Ülemaailmselt koordineerib meie Vennaskonna tegevust Sõltumatu Odd Fellow Vennaskonna Suveräänne Suurloož (The Sovereign Grand Lodge Independent Order of Odd Fellows) asukohaga Winston-Salemis, Põhja-Carolinas, Ameerika Ühendriikides.

Suurbritannias tegutseb The Independent Order of Oddfellows Manchester Unity Friendly Society Limited. Sellel on samad ideelised juured, mis meie Vennaskonnal, kuid mis kujunes peamiselt sotsiaalkindlustust pakkuvaks organisatsiooniks Ühendkuningriigis. Ameerika ordu avaldas 1820. aastal soovi olla ametlikult Manchester Unity sõsarharu, kuid kuulutas end 1843. aastal sellest sõltumatuks.

Maailmas on teisigi Oddfellow nimega organisatsioone, enamasti on nende peamine fookus heategevusel.

Nii kõik algas

Keskajal ehitati Euroopas kirikuid, kloostreid ja kindlusi. Nende ehitajaiks olid peamiselt kogenud, ühest kohast teise rändavad kõrgete ametioskustega käsitöölised. Elati kindlusetul ajal, mil inimesed olid sõltuvad võimumeeste seatud poliitilistest ja usulistest tingimustest. Enese kaitseks ühinesid eri ametite harrastajad salajastesse liitudesse, mis kohustusid abistama hädasolevaid liikmeid ehk “vendi”. Et vältida võõraste pääsu organisatsiooni, kasutasid liidu liikmed tunnussõnu ja -märke. Selliste liitude levimisel Inglismaale 1600ndatel aastatel hakati neid kutsuma “lodges” (loožid) ja neis loožides kujunesid välja põhimõtted, millest hiljem sai Odd Fellow-idee. Vanim säilinud kirjalik märge Odd Fellow Vennaskonnast pärineb aastast 1643.

Soome Odd Fellow Vennaskond, mille koosseisu kuuluvad praegu ka Eesti loožid, on pärit sellest Odd Fellow harust, mis on alguse saanud USA-s. Sealne algataja oli inglise sisserändaja Thomas Wildey, kes lõi 1819. aastal Seven Stars’ kõrtsis Baltimore’is koos nelja mõttekaaslasega esimese ameerika looži nimega nr 1 Washington. Vend Thomas Wildey portree on jäädvustatud ka Maarjamaa, Eesti esimese Odd Fellow looži asutamise 20. aastapäeva tähistamiseks vermitud meenemündile.

Tagasihoidlikust algusest hoolimata kasvas Vennaskond USA-s kiiresti, levides uutesse osariikidesse ja paljudesse teistesse maadessegi. Ettevõtliku venna Schuyler Colfaxi algatusel (hiljem sai temast USA asepresident) sündis Rebekah organisatsioon ehk see osa Vennaskonnast, mis ühendab sarnastel eesmärkidel tegutsevaid naisi.

Kui Vennaskond oli juba levinud Põhja-Ameerikas, pöörati pilgud Euroopasse, kust liikumine tegelikult alguse oli saanud. Saksamaal loodi samadel põhimõtetel organisatsioon aastal 1870, Šveitsis 1871, Hollandis 1877, Taanis 1878. Rootsis loodi esimene loož aastal 1884, Islandil 1897, Norras 1898.

Soome esimene loož Logen nr 1 Wasa av Finland I.O.O.F. loodi 8. augustil 1925 Vaasas. Esimene rebekaloož Rebeckalogen nr 1 Mathilda Wrede I.O.O.F. asutati Vaasas 6. aprillil 1967. Soome Suurlooži moodustamise ajaks 1984. aastal oli vennasloožide arv Soomes kasvanud 35-ni, rebekaloože oli 19. Selle ajani olid Soome loožid allunud Rootsi Suurloožile. Soome Suurlooži juhtimisel tegutseb 71 vennas- ja 56 rebekalooži, nende hulgas ka mõlemad Eesti loožid. Loože asutatakse jätkuvalt juurde. Liikmeid on kokku umbes 9000.

Odd Fellow Vennaskond Eestis

Esimesed eestlased liitusid Vennaskonnaga Soome loožides 1990. aastal. Liikmete arvu kasvades asutati 04. aprillil 1992 Eesti Odd Fellow Ühing, mis sai tulevaste Eesti Odd Fellow loožide katusorganisatsiooniks. Eesti esimese vennaslooži Maarjamaa asutamiseni jõuti Tallinnas 20. novembril 1993. Eesti esimene rebekaloož Linda loodi Tallinnas 10. juunil 1995.a.

Odd Fellow nime seletused

Odd Fellow nime algupära pole kindlalt teada, aja jooksul on seda tõlgendatud mitmeti ja leitud eri tähendusi. Tõlgituna võiks sõnad Odd Fellow tähendada ilmselt “veidrat venda” või “omapärast isikut”, kuid selles nimes on tõenäoliselt rohkem peidus. “Odd” tähendab ka ainulaadset või haruldast, kuid see võib olla ka “oath” – vande või lubaduse andnud isik. Fellow-sõnalgi on mitu tähendust. Üks neist on “vend”. Odd Fellow võiks siis tõlkida kui “vande andnud vend”.

Ühe seletuse järgi on selle sõna taust seotud ligimeste abistamisega. 18. ja 19. sajandi paiku oli Inglismaal ja Ameerikas oodatav eluiga kuni 50 aastat. Linnades oli suur puudus kõigest, sealhulgas ravimitest. Levinud olid epideemiad, millest ka suur suremus. Leski ja orbusid oli palju ja sageli ei saanud pered endale isegi omaste matmist lubada. Samas vohas olelusvõitlusega seotud isekus. Sellistes oludes sündisid siiski rühmad, kes olid valmis teisi aitama. Eriline soov oli aidata
kõige nõrgemaid. Tol ajal oli see ootamatu ja uudne!

Nendest aegadest peale on meie vennaskonna aadete väljenduseks haigete külastamine, hädasolijate abistamine, surnute matmine ja orbude kasvatamine.

Liikmeks astumine

Meie ühendusega saab liituda mõne Odd Fellow Vennaskonna liikme soovituse alusel.

Vennaskonda võib vastu võtta teovõimelise, vähemalt 21 aasta vanuse isiku. Lisaks on nõue, et tulija usub ühte Kõigekõrgemasse, et on üks Ülim, inimkonna ühine Isa. Sellest tulenevalt on kõik inimesed sama isa lapsed, seega vennad ja õed. Ateism on meie tegevusele võõras. Liikme isiklik arvamus religioonist või võimalik kuulumine teatud konkreetsesse kogudusse või usuorganisatsiooni on tema eraasi.

Ilmar Heinsoo: Odd Fellows 200 aastat